10 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»НОВИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ВПИСВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Наскоро бе изменена Наредба № 1 от 2007 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С посочените изменения бе уреден редът за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на търговските дружества. На какво следва да бъде обърнато внимание във връзка с посоченото вписване и доколко същото е възможно към настоящата дата?

Прочети още»СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ ОТНОСНО СПИСЪК С ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ E ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
На 25 септември 2018 г. Европейският комитет по защита на данните оповести своето становище относно проекта на българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) за списък с дейности, които задължително налагат извършването оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД). В този списък са изброени дейностите по обработване на лични данни, преди извършването на които администраторът на личните данни следва да извърши ОВЗД, в съответствие с изискванията на чл. 35 от Общия регламент за защита на данните. След като бъдат отразени препоръките от становището, списъкът ще бъде публикуван от КЗЛД.

Прочети още»ПРЕМАХВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ
Народното събрание прие изменения на Търговския закон, с който премахна възможността за издаване на акции на приносител. Промените се налагат от имплементиране на изискванията на правото на ЕС за по-висока прозрачност на крайните собственици на търговските дружества, с цел предотвратяване на незаконни дейности, вкл. пране на пари и отклонение от данъчно облагане. В настоящия материал ще разгледаме причините за и особеностите на тази промяна в един от основните институти на дружественото търговско право.

Прочети още»СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ
В Държавен вестник, бр. 40 от 15 май 2018 г., беше обнародвана Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника и служителя (Наредбата). Наредбата е в сила от 19 май 2018 г. и е приета на основание чл. 128б, ал. 3 от Кодекса на труда, който предвижда правната възможност част от документите в трудовото досие на служителя да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. В случай, че работодателят реши да използва тази правна възможност, той следва да предприеме действия по обезпечаване на процеса с необходимите документи и технически средства.

Прочети още»ЧУЖДЕСТРАННИ ЗАЛОГОДАТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ЩЕ ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
В ДВ бр. 57 от 10.07.2018 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. С него се допълва кръгът от лица, подлежащи на вписване в регистъра. Промените се налагат най-вече във връзка с предстоящата цифровизация на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), започната с измененията и допълненията в Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.). Администрацията на ЦРОЗ престава да съществува като самостоятелно юридическо лице към министъра на правосъдието и преминава към Агенцията по вписванията, което е съпътствано с електронизация на регистъра на особените залози, целяща създаване на възможност за предоставяне на електронни услуги съобразно изискванията на Закона за електронното управление.

Прочети още»НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЩЕ ВЪВЕДЕ ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, СЛИВАНЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВА В РАМКИТЕ НА ЕС
Европейската комисия публикува Предложение за директива за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния. Предложението въвежда общи процедури на европейско ниво, уреждащи това как публични или частни дружества могат да се преместват от една държава членка в друга, да се сливат или разделят презгранично в две или повече новообразувани лица, като същевременно се обръща внимание на защитата на служителите, кредиторите и миноритарните съдружници. Ако измененията бъдат приети от ЕС, дружествата ще могат да местят седалището си от една държава членка в друга като следват опростена процедура.

Прочети още»ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ БЕ ВНЕСЕН В ПАРЛАМЕНТА
На 18 юли 2018 г. за обсъждане в Народното събрание на Република България бе внесен актуализираният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Законопроекта). С него се цели хармонизацията на националното ни законодателство в областта на защитата на личните данни с новите специфики на общоевропейския режим за защита на данните, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Прочети още»С РЕШЕНИЕ C210/16 СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАЗЯСНИ ОТГОВОРНОСТТА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА СТРАНИЦИ ВЪВ ФЕЙСБУК
На 5 юни 2018 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС), постанови решението си по преюдициалното запитване на Федералния административен съд на Германия, породило се в спора между Независимия регионален орган за защита на данните на провинция Шлезвиг-Холщайн, Германия и Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH. Решението е първо в областта на защитата на личните данни в рамките на общностното право след официалното начало на прилагането на Регламент ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г. и дава разяснения по някои дискусионни въпроси относно това докъде се простира отговорността на администратора на лични данни, събирани чрез фен страница, хоствана на сайта на социална мрежа.

Прочети още»ПРОМЕНИТЕ И НОВОВЪВЕДЕНИЯТА В ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В действащия Закон за защита на личните данни се предвиждат редица промени с оглед привеждане на вътрешната уредба в съответствие с европейските изисквания за защита на личните данни на физическите лица и влезлия в сила Регламент 2016/679. Някои от предвидените промени в закона запълват празнини и внасят яснота в материята, регулирана от Регламента. Други, обаче, внасят противоречия.

Прочети още»НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЩЕ УЛЕСНИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВА И ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН ПРОЦЕДУРИ
Предложение за Директива за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право бе публикувано от Европейската комисия. В случай, че новата директива бъде приета, държавите-членки на ЕС ще бъдат задължени да гарантират, че всички дружествени регистрации и подаване на документи могат да бъдат извършвани изцяло онлайн, без да бъде необходимо физическото присъствие на заявителите пред съответните държавни органи. Сред другите предложени промени е и възможността за държавите-членки да отказват назначаването като управител или директор на дружество на лица, лишени от професионални права в друга държава-членка. Целта на част от предложените разпоредби се изразява в разширяване на обхвата на дружествената информация, която е на разположение безплатно, като се създава задължение за държавите-членки да направят достъпен онлайн по-широк кръг от информация.

Прочети още»НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДАВНОСТТА В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
С изтичането на предвидения в закона давностен срок, се изчерпват възможностите за принудително събиране на вземанията от кредиторите. Към настоящия момент някои моменти относно прекъсването и спирането на давността в рамките на изпълнителното производство продължават да бъдат предмет на противоречиво тълкуване от съдилищата.

Прочети още»ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ ПО ЧЛ. 38 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Във връзка с годишното приключване на 2017 г. в срок до 30 юни 2018 г. предприятията по смисъла на Закона за счетоводството са длъжни да публикуват съответните актове по чл. 38 от посочения закон (като годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността, одиторски доклад и др.). Как следва да бъде направено това и какви са санкциите при неизпълнение на посоченото изискване?

Прочети още»ВПИСВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
В Държавен вестник брой 27 от 27 март 2018 г. бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Законът предвижда прилагането на по-широки мерки, целящи публичност на информацията относно действителните собственици на търговските дружества регистрирани в страна. Посочените мерки поставят редица практически въпроси – като например доколко посочената публичност не би създала неоправдани рискове за някои действителни собственици или до промени в какви други нормативни актове се очаква да доведат новите изисквания и други. В настоящия материал сме разгледали някои от тези въпроси.

Прочети още»АРБИТРАЖЪТ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СПОРОВЕ

По повод на медийните и обществени вълнения относно предстоящата продажба на дружествата от групата на ЧЕЗ в България, до по-широката общественост достигна информация за образуваните и все още висящи международни арбитражни производства за защита на инвеститорите, заведени от чешката компания ЧЕЗ (CEZ) и австрийската EVN срещу Република България за нарушения на двустранния Договор за защита на инвестициите между България и Австрия и на многостранния международен Договор за енергийна харта (the Energy Charter Treaty), по които претенциите са на съществена стойност.

По интересно съвпадение, по същото време беше постановено ново решение на Съда на справедливостта на Европейския съюз (Съдът на ЕС), което може да преобърне досегашната утвърдена съдебна и арбитражна практика относно въпросите на валидността и допустимостта на такива механизми за решаване на инвеститорски спорове, каквито са предвидени в понастоящем действащите над 190 двустранни Договори за защита на инвестициите (ДДЗИ) между държавите-членки на ЕС.

В материала по-долу ще маркираме накратко същността на извън-съдебните способи за решаване на инвеститорски спорове, ще проследим историята на възприемането на ДДЗИ като валидно задължение на държавите-членки на ЕС и ще разгледаме по-интересните аргументи от решението на Съда на ЕС по случая Ахмеа БВ.

Прочети още»ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО СИНЯТА КАРТА НА ЕС
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, публикуван в Държавен вестник, бр. 97 от 5 декември 2017 г., бяха приети промени относно разрешението синя карта на ЕС, а именно: значително е увеличена продължителността на разрешението, отпадна изискването чуждият гражданин да пребивава извън територията на България до получаване на решение от Агенция по заетостта, съществено е намален размерът на дължимата държавна такса. Измененията са в сила от 9 декември 2017 г.

Прочети още»ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ДЯЛОВЕ – САМО СЛЕД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА НЕИЗПЛАТЕНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Считано от 16 февруари 2018 г. прехвърлянето на търговско предприятие или дружествени дялове на дружества с ограничена отговорност ще бъде възможно след представяне на декларации за липса на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите. Декларациите са по утвърдени образци, които вече са публикувани на интернет страницата на Агенция по вписванията, като нотариална заверка на подписите на деклараторите не се изисква.

Прочети още»ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, в сила от 22 декември 2017 г.
С Държавен вестник, бр. 102 от 22 декември 2017 г., бяха приети промени в Кодекса на труда, които са в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, с някои изключения. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са направени промени и в други нормативни актове. Промените в Кодекса на труда и в другите нормативни актове са насочени основно към създаване на механизми за защита на правото на служителите за получаване на полагащите им се трудови възнаграждения и обезщетения.

Прочети още»ЛУКСОЗНИ МАРКИ МОГАТ ДА ЗАБРАНЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МРЕЖА ЗА СЕЛЕКТИВНА ДИСТРИБУЦИЯ ДА ПРОДАВАТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
На 6 декември 2017 г. Съдът на Европейските общности (СЕО) постанови решението си по преюдициално запитване във връзка с делото Coty Germany GmbH с/у Parfümerie Akzente GmbH (Дело C-230/16), което предостави дългоочаквани насоки в областта на вертикалните ограничения, интернет продажбите и селективната дистрибуция.

Прочети още