15 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТE
В Държавен вестник (ДВ), бр. 19 от 05 март 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, с който бяха направени редица промени в режима на управлението на отпадъците, които въвеждат изискванията на европейската Директива (ЕС) 2018/851. Настоящата статия обобщава накратко някои от по-съществените промени.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 МАЙ 2021 г.
В бр. 24 от 23 март 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 93/ 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. В нашия кратък материал по темата ще научите какви са промените, внесени с ПМС № 93/ 18.03.2021 г.

Прочети още»ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ
В Портала за обществени консултации е публикуван проект на нова Наредба за хранителните добавки. Обществените консултации по проекта са открити на 10.03.2021 г., с краен срок за подаване на мнения 09.04.2021 г. Някои от основните моменти на проекта са: възможност за едновременно пускане на пазара на няколко добавки с едно заявление до БАБХ, регистрация на интернет търговците на хранителни добавки по реда на Закона за храните, промяна в задължителната информация на етикета и др. Повече вижте в материала по-долу.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
В Държавен вестник (ДВ), бр. 17 от 26 февруари 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), с който бяха направени редица важни промени в режима на българското конкурентно право. Настоящата статия обобщава накратко по-съществените изменения, въведени с него.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
В Държавен вестник, бр. 14 от 17 февруари 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено и за преодоляване на последиците. Настоящата статия обобщава накратко по-съществените изменения, въведени с него.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС ОТНОСНО РАЗЛИЧНИ ХИПОТЕЗИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
На 1 февруари 2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд прие тълкувателно решение № 4/ 2017 г. по тълкувателно дело № 4/ 2017 г., с което даде отговор на някои спорни въпроси, касаещи тълкуването на три хипотези, при които работодателят може да прекрати трудовия договор на служителя с предизвестие – при липса на качества за ефективно изпълнение на работата; когато служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителят не отговаря на тях. В настоящия материал са разгледани разрешенията, които ВКС дава на спорните въпроси.

Прочети още»ПРОЦЕДУРАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 ХИЛ. ЛВ. Е ОТКРИТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) отвори за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 март 2021 г. В този материал са описани накратко основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея.

Прочети още»ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
В Държавен вестник, бр. 6 от 21 януари 2021 г., бе обнародвано Постановление № 9 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Постановлението). С измененията, приети с Постановлението, в българското законодателство се имплементира успешно, макар и със закъснение, Директива 2018/957/ЕС, която въведе задължението за въвеждане в националното законодателство на допълнителни права на командированите работници или служители. За транспонирането на Директивата беше извършена и кратка по съдържание промяна в Кодекса на труда, която постави законодателната рамка за доразвитие на уредбата относно командироването и изпращането на служители в рамките на предоставяне на услуги. В настоящия материал ще разгледаме най-съществените промени в режима на командироване и изпращане на служители.

Прочети още»ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО ОТПАДАТ ОТ КАТЕГОРИИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
В Държавен вестник, бр. 7 от 26 януари 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съгласно предвидените изменения, търговците на едро вече няма да са задължени лица по ЗМИП. В следствие на това изменение за търговците на едро отпада задължението да прилагат предвидените в закона мерки за превенция срещу изпирането на пари.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 МАРТ 2021 Г.
В бр. 2/ 08.01.2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 416 от 30 декември 2020 г., с което мярката 60/40 се продължава с поредни нови три месеца – от 1 януари 2021 г. до 31 март 2021 г. Внесени са и някои други промени в режима на изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Можете да научите за тях от нашата кратка статия по въпроса.

Прочети още