Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»ОТЛАГА СЕ ВПИСВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВА С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ
Дружеството с променлив капитал (ДПК) беше въведено в българската правна система с цел да се улесни регистрацията и дейността на стартъп дружества. Срокът за обезпечаване на техническата възможност за вписване на ДПК беше удължен до 31 март 2025 г.

Прочети още»ПОРЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
На 21 юни 2024 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. С промените се цели да се коригират терминологични и технически грешки в закона, а и да се отразят констатациите на Европейската комисия.

Прочети още»ПРОМЕНИ ПРИ РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
На 29.03.2024 г., с Държавен вестник бр. 27 бяха въведени изменения и допълнения в Кодекса на труда, които осигуряват по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, разпределят отговорността на работодателя и служителя по отношение на здравословните и безопасните условия на труд, въвеждат изисквания при отчитането на работата и контрола на работното време.

Прочети още»ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО – ОТЧЕТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ
В началото на март на интернет страниците на Министерство на финансите и на Портала за обществени консултации бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. С него се предвижда задължение за включване в доклада за дейността на предприятията на ясно разграничим раздел с информация за въпросите по устойчивостта (отчет за устойчивостта).

Прочети още»ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД РЕШИ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗАЕМИ ПО ЗАНЯТИЕ НЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
На 15 март 2024 г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1/ 2020 г., съгласно което предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, не представлява банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение не осъществява състава на престъплението лихварство чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
С Държавен вестник бр. 20 от 8 март 2024 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, който въвежда национален механизъм за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, свързани със сигурността или обществения ред, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и съвета от 19 март 2019 г. за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза.

Прочети още»ПОДАВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ДО КЗЛД ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗА 2023 г.
Едно от задълженията на субектите по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, е да подават ежегодно, до 31 януари на следващата година, статистическа информация за постъпилите при тях сигнали от предходната година. Прочетете какво е необходимо да направите.

Прочети още»ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ ОТ ПРИСЕДИНЯВАНЕТО НИ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО
Съгласно Решение на Съвета на Европейския съюз от 30 декември 2023 г. относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и Република Румъния, считано от 31 март 2024 г. двете държави ще станат част от Шенгенското пространство. Последиците от това решение са съществени най-вече за чужденците, пребиваващи на законно основание на територията на Република България към тази дата.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, В СИЛА ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2023 г.
Ако сте работодател с 50 и повече служители, считано от 17 декември 2023 г., следва да имате създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес.

Прочети още»НЯКОИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародван в Държавен вестник бр. 84 от 06.10.2023 г., бяха направени множество промени, касаещи мерките срещу изпирането на пари и тяхното прилагане. С настоящия материал бихме искали да обърнем внимание на малка част от тях, които е възможно да имат важно практическо значение за задължените лица.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
С Държавен вестник бр. 88 от 20.10.2023 г. бяха направени изменения и допълнения в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, които са в сила от 24.10.2023 г. Измененията целят да осъществят пълното транспониране на Директива 2019/1937 и са в съответствие с констатации на Европейската комисия по отношение на българския закон. В настоящото изложение ще представим някои от по-важните изменения и допълнения на Закона.

Прочети още»ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА
На 26 септември 2023 г. Народното събрание окончателно прие на второ четене изменения в Кодекса на труда, които ще доведат до отпадане на хартиената трудова книжка. След дълго очакване тя ще бъде заменена от електронен трудов запис. Новата уредба ще влезе в сила на 1 юни 2025 г., като трудовата и служебна книжка в настоящия им вид ще отпаднат окончателно 1 година по-късно, а именно от 1 юни 2026 г.

Прочети още»ПОРЕДНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
На 19 септември 2023 г. в Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ЗИД ЗЕУ). С извършените промени се продължава процеса по премахване на разминаванията между досегашните изисквания на ЗЕУ и регистрите, водени от административните органи; по подобряване на централизираната система за управление на регистрите, уеднаквяване на процедурите и на документите, издавани от административните органи, както и за улесняване на административните процедури. ЗИД ЗЕУ влиза в сила от деня на обнародването му, т.е. 19 септември 2023 г., с някои изключения, които са посочени по-долу. В настоящия материал ще бъдат разгледани някои от промените в закона, които считаме за по-важни и интересни.

Прочети още»ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
В ДВ бр. 67/04.08.2023 г. е обнародвана Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни. Наредбата урежда редът за водене на информационна система от задължените лица, в която да постъпват сигналите за нарушения на националното и/или на европейското право. В настоящата статия ще бъдат разгледани основните положения.

Прочети още»ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА
На 11 август 2023 г. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвижда промени в нормативната уредба относно работата от разстояние, като се въвеждат и задължения на работодател, който използва информационна система за алгоритмично управление (изкуствен интелект) при организирането на работата от разстояние.В проекта на ЗИДКТ са разписани и предложения за промени, чрез които се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения на служителите при веригите от подизпълнители.В настоящата статия ще разгледаме единствено предлаганите промени в режима на работа от разстояние.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
В средата на юли бяха обнародвани някои промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се голяма част от тях да имат важно практическо значение. В настоящата статия накратко сме изброили някои от тях.

Прочети още»АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ
На сайта на ДАНС са достъпни резултати от актуализацията на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В тази връзка следва да се има предвид, че оценките на риска, изготвени от задължените лица, е необходимо задължително да се съобразяват с и да отразяват резултатите от оценките на риска от по-високо ниво. Това предполага необходимост задължените лица да актуализират своите оценки на риска.

Прочети още»ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
На 28.04.2023 г. в Народното събрание бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. След бурни обсъждания Законопроектът бе приет на първо четене на 31.05.2023 г. Тепърва предстои окончателното му приемане. Законопроектът предвижда редица изменения в ЗМИП, като някои от тях са съществени и се очаква да имат важно значение за адресатите на закона.

Прочети още»ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията, обнародван в Държавен вестник бр. 11 от 02.02.2023 г., бяха направени някои промени по отношение на процедурата по медиация при наличието на отнесен до съда спор по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Една от промените е въвеждането на така наречената задължителна съдебна медиация по определени видове граждански и търговски дела. С нея законодателят цели „намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване“. В настоящия материал накратко ще разгледаме някои от въпросите, свързани със задължителната съдебна медиация.

Прочети още»ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, УРЕЖДАЩИ КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
В Държавен вестник, бр. 27 от 24.03.2023 г., бяха обнародвани промени в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. С приетите промени се цели да се гарантира адекватен размер на командировъчните пари, изплащани на служителите, както и да се облекчи документално процеса по командироване. В настоящия материал са разгледани основните промени, въведени в уредбата на командировките в страната и в чужбина.

Прочети още»ПРОМЕНИ В РЕЖИМА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СИНЯ КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
На 25 януари 2023 г., в бр. 8 на Държавен вестник, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който се въведоха редица промени в реда за издаване на Синя карта на Европейския съюз за чужденци, които са граждани на трети държави (т.е. държави извън ЕС). Промените целят адаптиране на българското законодателство към все по-динамично развиващия се пазар на труда и необходимостта от улесняване на трудовата мобилност предвид все по-осезаемия недостиг на квалифицирани кадри в страната. С приетите промени се транспонира, макар и не в цялост, Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета. В настоящия материал ще разгледаме най-съществените промени в режима за издаване на Синя карта на Европейския съюз.

Прочети още»НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ
В Държавен вестник, бр. 14 от 10 февруари 2023 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който въведе нови правила за определяне на минималната работна заплата в България. В настоящия материал ще бъде разгледан накратко новият ред за определяне на минималната работна заплата в страната.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ.
На 2 февруари 2023 г. в брой 11 на Държавен вестник бе обнародван Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Законът влиза в сила от 4 май 2023 г. и въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Разпоредбите, които се отнасят до задължението на работодатели от частния сектор с между 50 и 249 служители за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и тяхното разглеждане влизат в сила от 17 декември 2023 г. В настоящия материал ще Ви информираме за основните положения в закона.

Прочети още»НОВ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.
На 06.01.2023 г. в Народното събрание бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. С предложените промени гражданите ще бъдат улеснени при издаването на личните документи. В настоящия материал са изложени основните акценти на проектозакона.

Прочети още»НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
На 12 януари 2023 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Напомняме, че това е третият поред акт, свързан с материята на подаване на сигнали за нарушения, внесен за разглеждане в парламента, като предните законопроекти не бяха приети. Законопроектът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, по-известна като Whistleblowing директива. В настоящия материал ще поставим акцент върху някои различия в предложената законодателна уредба в сравнение с предходните законопроекти.

Прочети още»ЕС-САЩ ПРАВНА РАМКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АДЕКВАТНОСТ
На 13.12.2022 г. Европейската комисия стартира процес за приемане на решение за адекватност за безопасен трансфер на лични данни от ЕС към САЩ. В резултат на решението за адекватност, личните данни ще могат да преминават свободно и безопасно, без да подлежат на допълнителни условия или разрешения. Трансферите ще могат да се извършват по същия начин като предаването на лични данни в рамките на ЕС. В настоящия материал можете да се запознаете с най-важните аспекти на трансфера на данни от ЕС към САЩ.

Прочети още»ВЕЧЕ И БЪЛГАРИЯ ИЗДАВА СТАРТЪП ВИЗА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
С Постановление № 318 от 7 октомври 2022 г. Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“. Стартъп виза е удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, издадено от Министерството на иновациите и растежа, въз основа на което чуждестранни предприемачи в сферата на високите технологии и иновациите, могат да получат разрешение за пребиваване в България. Възможността за получаване на разрешение за пребиваване в България въз основа на Стартъп виза бе въведена още през 2021 г., но до момента не бяха разписани правилата, по които да се извършва издаването на този нов вид виза и практически тази възможност не можеше да се използва. Повече относно правилата за издаване на Стартъп виза можете да прочетете тук.

Прочети още