Ралица Плетньова, Supervisor

Образование и квалификация:
2000 – Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2012 – Приета за член на Софийска адвокатска колегия
2012 – Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори

Професионален опит:
Ралица специализира в областта на данъчното право и процесуалното представителство във връзка с обжалване на ревизионни и други актове, издавани от органите на Националната агенция по приходите. Консултира български и чуждестранни дружества по въпроси, свързани с данъчното облагане и с обжалването на административни актове, изготвя жалби, възражения и искания до административни органи и съд. Осъществява процесуално представителство в съдебни производства по данъчни и осигурителни дела.

Ралица има над 15-годишен опит в областта на данъчното право и процесуалното представителство пред Софийски градски /Административен съд и Върховен административен съд. Професионалните интереси на Ралица са фокусирани в областта на съдебна защита и арбитраж.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество Димитрова и партньори Ралица е работила като юрисконсулт в Дирекция Обжалване и управление на изпълнението София към Централно управление на НАП (понастоящем Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика).

Владее френски език.