Никола Драшков, Assistant Lawyer

Образование и квалификация
2022 – Правен сътрудник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2025 – Предстоящо дипломиране като магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит
Никола прави проучвания по различни въпроси и прави справки в съдебни и административни органи. Помага при изготвянето на различни трудови договори, анекси, заповеди и др. документи. Съдейства относно издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа на чужденци. Превежда правни документи.

Професионалните интереси на Никола са в следните области на правото: интелектуална собственост, трудово и осигурително право и недвижими имоти и строителство.

Владее английски език

2023 – Предстоящо дипломиране като Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски