Явор Генчев, Assistant Lawyer

Образование и квалификация:
2018 - Правен сътрудник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2023 – Предстоящо дипломиране като Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски

Професионален опит:
Явор изготвя проекти на трудови и граждански договори. Съдейства относно издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа на чужденци. Извършва правни проучвания по различни въпроси и прави справки в административни и съдебни институции. Превежда правни документи.

Професионалните интереси на Явор са в следните области на правото:  корпоративно и търговско право, трудово и осигурително право, фармацевтично право.

Владее английски и немски език.

2023 – Предстоящо дипломиране като Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски