Наталия Димитрова, Managing Partner

Образование и квалификация:
1994 – Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
1997 – Приета за член на Софийската адвокатска колегия
2006 – Учредител и съдружник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2010 – Управляващ съдружник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори

Професионален опит:
Наталия има значителен опит в структурирането и реализирането на множество приватизационни и придобивни сделки, включително при навлизането на чуждестранни инвеститори в България и структурирането на техния бизнес чрез придобивания на недвижими имоти и проекти, придобивания на дружества и дялови участия, както и реализиране на различни схеми за преобразуване на търговски дружества, включително трансгранични преобразувания. Нейният усет към детайла и същевременно обхващането на проблемите в цялост я правят успешен лидер на екипите, които извършват правно-диагностични прегледи и ценен участник в екипи за изпълнение на договорени процедури за големи производствени предприятия, банки и по проекти, финансирани по Програма ФАР, по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", ОП "Регионално развитие" и ОП "Административен капацитет". Наталия е консултирала редица финансови институции за предоставяните от тях финансирания, както и за тяхното финансиране от международни финансови институции. Има богат опит в процесуалното представителство по търговско-правни спорове, производства по Закона за защита на конкуренцията, както и в производства по несъстоятелност. Консултира цялостната дейност на множество производствени и търговски предприятия в различни сфери на икономиката – хранително-вкусова, текстилна и мебелна промишленост, производители и търговци на лекарствени продукти, предприятия за добив и преработка на минерални и метални суровини, строителство на инфраструктурни, производствени, жилищни и офис обекти.

Наталия има над 20 годишен опит в консултирането и оказването на съдействие на международни и български клиенти в следните области на дейност: корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, недвижими имоти и строителство, конкурентно право, фармацевтично право, банково и финансово право, трудово и осигурително право, съдебна защита и арбитраж, ликвидация и несъстоятелност.

Преди основаването на Адвокатско дружество Димитрова и партньори, Наталия е работила като старши адвокат в Ърнст и Янг АФА ООД и АФА ООД, както и като правен консултант в застрахователна компания.

Владее английски и руски език.