Веселина Лафчиева, Manager

Образование и квалификация:
1995 - Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2001 - Приета за член на Софийската адвокатска колегия
2006 - Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори

Професионален опит:
Веселина специализира трудово и търговско право. Тя има значителен опит в консултирането и изготвянето на всички видове договори и документи, свързани с управлението на човешките ресурси (трудови и граждански договори, правилници, инструкции и други вътрешни документи, договори за предоставяне на персонал и др.), извършва правно-диагностични прегледи на дружества за спазване на трудовото законодателство и специфичните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Консултира работодателите за законосъобразното прекратяване на трудови договори, включително процедури за масови уволнения и за извънсъдебно уреждане на трудово-правни спорове. Представлява и консултира чуждестранни граждани за снабдяването им с разрешения за пребиваване и разрешения за работа. Веселина консултира чуждестранни инвеститори в приватизирани български дружества за законосъобразно развиване на дейността им, за регистрирането на дружества, клонове и търговски представителства на чуждестранни лица и установяването на бизнеса им в България или при прекратяване на тяхната дейност. Веселина, също така, притежава опит в консултиране на инвеститори по прилагане на валутното и банковото законодателство.

Веселина има над 20-годишен опит в следните области на правото: трудово и осигурително право, защита на личните данни, миграционно право, корпоративно и търговско право, ликвидация и несъстоятелност.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество Димитрова и партньори, Веселина е работила като адвокат в Ърнст и Янг АФА ООД и АФА ООД, както и като юрисконсулт в банка.

Владее английски и руски език.