Дамян Ганчев, Off Counsel

Образование и квалификация:
2002 – Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2003 – Приет за член на Софийската адвокатска колегия
2009 – Магистър по право, Международно бизнес право, Университет Тилбург, Холандия

Професионален опит:
Дамян фокусира своето професионално развитие върху корпоративно и търговско право, конкурентно право и контрол на концентрациите, както и върху специфични секторни регулации. Той има опит както в извършването на правно-диагностични прегледи и реализиране на придобивни сделки и преобразувания, така и в обслужване на ежедневната дейност на големи производствени и търговски предприятия в областта на фармацевтиката, производството и търговията с хранителни продукти, енергетиката, възобновяемите енергийни източници и телекомуникациите. Дамян познава в детайли законодателството и практиката в областта на защитата на конкуренцията и клиентите оценяват неговите съвети и съдействие за спазването на правилата за лоялна конкуренция и контрол на концентрациите. Бил е част от екипа по събиране на просрочени вземания на един от най-големите телекомуникационни оператори в страната, като проектът обхваща пълния спектър на събирането на вземанията – от установяване на правното състояние или идентичност на длъжника, през завеждане на съдебен иск, до предприемането на изпълнителни действия за реализация на правата на клиента. Участвал е в теоретико-изследователски проекти по поръчка на държавната администрация за проучване и сравнително-правен анализ на нормативната уредба на европейско и национално ниво в областта на телекомуникациите.

Дамян има над 15-годишен опит в следните области на правото: корпоративно и търговско право, конкурентно право, енергийно право, фармацевтично право, сливания и придобивания.


Владее английски език.