Тервел Гърчев, Manager

Образование и квалификация:
2005 – Магистър по право, Университет за национално и световно стопанство, София
2006 – Приет за член на Софийската адвокатска колегия
2007 – Магистър по финанси, Университет за национално и световно стопанство, София
2008 – Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2017 – Получава Investment Foundations Certificate на CFA Institute.        

Професионален опит:
В практиката си досега Тервел е изпълнявал успешно редица проекти, сред които: регистрация на финансови институции и изготвяне на всички видове вътрешни правила, общи условия и типови договори, необходими за дейността на финансовите институции; финансиране на проекти в областта на строителството, включително съфинансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие по Програмата за финансиране на енергийната ефективност на ЕС/ЕБВР и учредяване на свързаните с това обезпечения; прегледи на вещно-правния и устройствен статут на недвижими имоти с промишлено и административно предназначение; цялостно съдействие на редица чуждестранни дружества при участието им в процедури по възлагане на обществени поръчки; ликвидация на търговски дружества. Тервел има опит в процесуално представителство на клиенти в производства по несъстоятелност, в изпълнителни и обезпечителни производства, административни производства (включително по данъчни дела), както и в съдебна защита по търговски спорове (включително спорове, свързани с договори за строителство). Преминал е обучителен курс по арбитраж и алтернативни способи за разрешаване на спорове към Българската търговско-промишлена палата. Едновременно с това, Тервел успешно работи и по проекти, свързани с ежедневната бизнес дейност на клиентите като: сделки с недвижими имоти; вписвания на обстоятелства и обявявания на актове в Търговския регистър; изготвяне на проекти на всякакви видове договори и други.

Тервел има над 13-годишен опит в следните области на правото: банково право и финанси, недвижими имоти и строителство, мерки срещу изпирането на пари, обществени поръчки, ликвидация и несъстоятелност, съдебна защита и арбитраж.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество Димитрова и партньори Тервел е работил като адвокат в правна кантора.

Владее английски език.