Гергана Глигорова, Supervisor

Образование и квалификация:
2004 - Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2005 - Приета за член на Пловдивската адвокатска колегия
2007 - Адвокат в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2013 - Международен сертификат по юридически английски език (ILEC), Университет Кеймбридж

Професионален опит:
Гергана има над 13 години опит в областта на трудово и осигурително право, защита на личните данни, корпоративно и търговско право, съдебна защита и арбитраж. Консултира български и чуждестранни дружества по въпроси, свързани с управление на човешките ресурси, като изготвя всякакви видове документи, свързани с уреждането на трудовоправни отношения, провеждане на процедури за масови уволнения, информиране и консултиране на работници и служители, извънсъдебно уреждане на трудови спорове, както и с режима на пребиваване и работа на чужденци в България. Представлява клиенти в различни процедури пред Комисията за защита на личните данни и изготвя вътрешни правила на администраторите на лични данни. Гергана има опит в договарянето и изготвянето на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти, всякакви видове търговски сделки, регистрация на търговски дружества и производства пред Търговския регистър, както и в процесуално представителство на клиенти по търговски и трудови дела.

Преди да се присъедини към Адвокатско дружество Димитрова и партньори Гергана е работила като адвокат в правна кантора.

Владее английски и френски език.