Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
В ДВ бр. 67/04.08.2023 г. е обнародвана Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни. Наредбата урежда редът за водене на информационна система от задължените лица, в която да постъпват сигналите за нарушения на националното и/или на европейското право. В настоящата статия ще бъдат разгледани основните положения.

Прочети още»ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА
На 11 август 2023 г. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвижда промени в нормативната уредба относно работата от разстояние, като се въвеждат и задължения на работодател, който използва информационна система за алгоритмично управление (изкуствен интелект) при организирането на работата от разстояние.В проекта на ЗИДКТ са разписани и предложения за промени, чрез които се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения на служителите при веригите от подизпълнители.В настоящата статия ще разгледаме единствено предлаганите промени в режима на работа от разстояние.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
В средата на юли бяха обнародвани някои промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се голяма част от тях да имат важно практическо значение. В настоящата статия накратко сме изброили някои от тях.

Прочети още»АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ
На сайта на ДАНС са достъпни резултати от актуализацията на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В тази връзка следва да се има предвид, че оценките на риска, изготвени от задължените лица, е необходимо задължително да се съобразяват с и да отразяват резултатите от оценките на риска от по-високо ниво. Това предполага необходимост задължените лица да актуализират своите оценки на риска.

Прочети още»ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
На 28.04.2023 г. в Народното събрание бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. След бурни обсъждания Законопроектът бе приет на първо четене на 31.05.2023 г. Тепърва предстои окончателното му приемане. Законопроектът предвижда редица изменения в ЗМИП, като някои от тях са съществени и се очаква да имат важно значение за адресатите на закона.

Прочети още»ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията, обнародван в Държавен вестник бр. 11 от 02.02.2023 г., бяха направени някои промени по отношение на процедурата по медиация при наличието на отнесен до съда спор по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Една от промените е въвеждането на така наречената задължителна съдебна медиация по определени видове граждански и търговски дела. С нея законодателят цели „намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване“. В настоящия материал накратко ще разгледаме някои от въпросите, свързани със задължителната съдебна медиация.

Прочети още»ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, УРЕЖДАЩИ КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
В Държавен вестник, бр. 27 от 24.03.2023 г., бяха обнародвани промени в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. С приетите промени се цели да се гарантира адекватен размер на командировъчните пари, изплащани на служителите, както и да се облекчи документално процеса по командироване. В настоящия материал са разгледани основните промени, въведени в уредбата на командировките в страната и в чужбина.

Прочети още»ПРОМЕНИ В РЕЖИМА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СИНЯ КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
На 25 януари 2023 г., в бр. 8 на Държавен вестник, бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който се въведоха редица промени в реда за издаване на Синя карта на Европейския съюз за чужденци, които са граждани на трети държави (т.е. държави извън ЕС). Промените целят адаптиране на българското законодателство към все по-динамично развиващия се пазар на труда и необходимостта от улесняване на трудовата мобилност предвид все по-осезаемия недостиг на квалифицирани кадри в страната. С приетите промени се транспонира, макар и не в цялост, Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета. В настоящия материал ще разгледаме най-съществените промени в режима за издаване на Синя карта на Европейския съюз.

Прочети още»НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ
В Държавен вестник, бр. 14 от 10 февруари 2023 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който въведе нови правила за определяне на минималната работна заплата в България. В настоящия материал ще бъде разгледан накратко новият ред за определяне на минималната работна заплата в страната.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ.
На 2 февруари 2023 г. в брой 11 на Държавен вестник бе обнародван Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Законът влиза в сила от 4 май 2023 г. и въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Разпоредбите, които се отнасят до задължението на работодатели от частния сектор с между 50 и 249 служители за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и тяхното разглеждане влизат в сила от 17 декември 2023 г. В настоящия материал ще Ви информираме за основните положения в закона.

Прочети още»НОВ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.
На 06.01.2023 г. в Народното събрание бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. С предложените промени гражданите ще бъдат улеснени при издаването на личните документи. В настоящия материал са изложени основните акценти на проектозакона.

Прочети още»НОВ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
На 12 януари 2023 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Напомняме, че това е третият поред акт, свързан с материята на подаване на сигнали за нарушения, внесен за разглеждане в парламента, като предните законопроекти не бяха приети. Законопроектът транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, по-известна като Whistleblowing директива. В настоящия материал ще поставим акцент върху някои различия в предложената законодателна уредба в сравнение с предходните законопроекти.

Прочети още»ЕС-САЩ ПРАВНА РАМКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АДЕКВАТНОСТ
На 13.12.2022 г. Европейската комисия стартира процес за приемане на решение за адекватност за безопасен трансфер на лични данни от ЕС към САЩ. В резултат на решението за адекватност, личните данни ще могат да преминават свободно и безопасно, без да подлежат на допълнителни условия или разрешения. Трансферите ще могат да се извършват по същия начин като предаването на лични данни в рамките на ЕС. В настоящия материал можете да се запознаете с най-важните аспекти на трансфера на данни от ЕС към САЩ.

Прочети още»ВЕЧЕ И БЪЛГАРИЯ ИЗДАВА СТАРТЪП ВИЗА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
С Постановление № 318 от 7 октомври 2022 г. Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“. Стартъп виза е удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, издадено от Министерството на иновациите и растежа, въз основа на което чуждестранни предприемачи в сферата на високите технологии и иновациите, могат да получат разрешение за пребиваване в България. Възможността за получаване на разрешение за пребиваване в България въз основа на Стартъп виза бе въведена още през 2021 г., но до момента не бяха разписани правилата, по които да се извършва издаването на този нов вид виза и практически тази възможност не можеше да се използва. Повече относно правилата за издаване на Стартъп виза можете да прочетете тук.

Прочети още