15 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 МАРТ 2021 Г.
В бр. 2/ 08.01.2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 416 от 30 декември 2020 г., с което мярката 60/40 се продължава с поредни нови три месеца – от 1 януари 2021 г. до 31 март 2021 г. Внесени са и някои други промени в режима на изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Можете да научите за тях от нашата кратка статия по въпроса.

Прочети още»ПОДКРЕПА ЗА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В БЪЛГАРИЯ
На 18 декември 2020 г. Министерството на икономиката и Националната агенция за приходите обявиха новата схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, целта на която е да бъде предоставен оборотен капитал на предприятията, чиято дейност е засегната от заповедите на Министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на Република България. Срокът за кандидатстване по мярката е от 21 декември 2020 г. до 20 януари 2021 г. От краткия ни материал по темата ще научите кои са основните параметри на схемата.

Прочети още»ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА
В Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), с който се въвеждат редица промени в трудовото законодателство, целящи усъвършенстване на уредбата на трудовоправните отношения. Измененията са в сила от 22.12.2020 г., с някои изключения, които ще влезнат в сила от 01.01.2021 г. В настоящия материал са разгледани по-съществените и важни промени в КТ.

Прочети още»НОВИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19, ЗАСЯГАЩИ БИЗНЕСА, СА ВЪВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ
Извънредната епидемична обстановка в България бе продължена до 31 януари 2021 г. с Решение на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. Междувременно със заповед на министъра на здравеопазването в страната бяха въведени нови противоепидемични мерки, които ще доведат до частичен „локдаун” за срок поне до 21 декември 2020 г., тъй като множество дейности са преустановени за този период, в това число и работата на редица бизнес сектори. Във връзка с това, правителството обяви и нова мярка за подпомагане на работниците и служителите, заети в дейности, които са временно ограничени. Научете повече по темата от нашата кратка статия.

Прочети още»ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ЗАКОНИ ПОЗВОЛЯВАТ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
В брой 98 на Държавен вестник от 17 ноември 2020 г. бяха обнародвани изменения трите процесуални закона – Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс. Промените създават на възможност съдилищата да провеждат заседанията си чрез видеоконферентна връзка. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците също е изменен, като са добавени правила, които ще се прилагат докато е обявена извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна. Научете повече от краткия ни материал, посветен на темата.

Прочети още»ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЩЕ СЕ СДОБИЯТ С НОВИ ЕДИННИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КОДОВЕ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
В бр. 94 от 3 ноември 2020 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Измененията, въведени със Закона, са свързани с необходимостта от адаптиране и съобразяване на уредбата в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните) и по-специално, да се осигури защита от неограничено разкриване или разпространение на личните данни на определени категории физически лица. Като следствие от промените, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност ще се сдобият с нови 9-цифрени единни идентификационни кодове. В настоящата статия накратко ще бъдат разгледани въпросните промени.

Прочети още»НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 ХИЛ. ЛВ.
На 9 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В този материал са описани накратко основните параметри на предложената процедурата и как ще се кандидатства по нея.

Прочети още»ФИНАНСИРАНЕ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ В КОНТЕКСТА НА COVID-19
На 15 октомври 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“. В този материал са описани накратко основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
В бр. 89/ 16.10.2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 278 от 12 октомври 2020 г., с което мярката 60/40 се продължава с поредни нови три месеца – от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. Внесени са и някои други промени в режима на изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Можете да научите за тях от нашата кратка статия по въпроса.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС, КАСАЕЩИ ОСПОРВАНЕТО НА БАЩИНСТВОТО И ПРИПОЗНАВАНЕТО
На 23 септември 2020 г. Народното събрание прие на първо четене промените, предложени в Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Законопроекта). Предложените промени целят разширяването на възможностите за оспорване на бащинството и припознаването, като се предвижда с право на оспорване вече да разполагат и трети лица, претендиращи биологично бащинство. В настоящата статия ще бъдат разгледани по-подробно предлаганите промени.

Прочети още»НОВА УРЕДБА НА ЕНЕРГИЙНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
В бр. 75 на Държавен вестник (ДВ) от 25 август 2020 г. бе обнародвана Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението (Наредбата). Приемането на Наредбата е свързано с влезлия през 2017 г. Регламент 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (Регламент 2017/1369). Регламентът представлява актуализирана уредба в областта на енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ). Повече информация можете да откриете в настоящия материал.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
На 23 юли 2020 г. в Народното събрание бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Предлаганите със Законопроекта промени целят усъвършенстване на правната уредба, регулираща установяването и санкционирането на административните нарушения. В настоящия материал ще разгледаме основните промени, които се очаква да бъдат въведени.

Прочети още»ПРИЕТ Е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
На 16.07.2020 г. Народното Събрание (НС) прие Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИД на ЗЛПХМ), обн. ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г. Измененията в закона засягат редица аспекти на регулацията на фармацевтичните продукти: нови разпоредби относно националния номер за идентификация на всяка опаковка лекарствен продукт и сертификатите за освобождаване на партиди продукти; процедурни облекчения на заявителите, разширени задължения от търговците на едро за съхраняване на документация относно сделките с лекарствени продукти и др. Повече информация можете да откриете в настоящия материал.

Прочети още»ПРОМЕНИ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обявената от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) процедура за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 бе подложена на повторно обществено обсъждане. Причината за това бяха съществените промени в условията за кандидатстване, направени при първоначално проведените консултации. Кои са основните промени спрямо първоначално обявените условия за кандидатстване, ще научите от подробния материал.

Прочети още»НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗЛИЗАТ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г.
В бр. 57 от 26 юни 2020 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката. Основните изменения, въведени със закона, касаят задължението на небитовите потребители на електроенергия да излязат на свободния пазар от 1 октомври 2020 г. В настоящия материал ще разгледаме в какво се изразяват приетите промени и какви действия следва да предприемат небитовите потребители, за да отговорят на новите изисквания.

Прочети още»СТАРТИРА ЕДИНЕН ПОРТАЛ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
От 9 юни 2020 г. стартира функционирането си Единен портал на Имотния и на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Той обединява сайтовете на Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в единна платформа. От 27 юли ще спре функционирането на сега действащите сайтове на регистрите. Научете повече за промените, до които ще доведе прехода между старите сайтове и новия Единен портал от нашата статия по темата.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 ЩЕ БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕНА ДО КРАЯ НА М. СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
В бр. 60 от 7 юли 2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. С него се продължава прилагането на т.нар. мярка 60/40 и се заменя действащото до края на м. юни 2020 г. Постановление на Министерския съвет № 55 от 30 март 2020 г. В настоящия материал е разгледан новият режим на кандидатстване за изплащане на средства за запазване на заетостта за работодатели съгласно Постановление № 151.

Прочети още»ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ПМС № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 Г.)
В бр. 50 от 2 юни 2020 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 106 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение. Промените създават с обратна сила задължение за работодателите да доплащат на служителите си възнаграждения до размера на осигурителния им доход за м. януари 2020 г. Това означава, че работодателите, които са изплатили на служителите си бонуси през м. януари 2020 г., трябва да заплащат тези суми на служителите до осигурителния им доход за м. януари 2020 г., през целия период на компенсиране по ПМС № 55. Повече по темата научете от нашия материал.

Прочети още»СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ БЪДАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19
В края на м. май 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти за Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Процедурата се очаква да бъде отворена за кандидатстване в началото на м. юни 2020 г. По-долу ще научите какви са основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея.

Прочети още»ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА С ПУБЛИЧЕН РЕСУРС ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19
В отговор на икономическите последици от кризата, свързана с пандемията от COVID-19 и обявеното в страната извънредно положение, бяха обявени редица мерки и финансови инструменти с публичен ресурс за подпомагане на предприятия, чиято дейност е засегната от извънредната ситуация. Настоящият материал обобщава накратко по-значимите от тези мерки, като се основава на публикуваната за тях информация към момента.

Прочети още»ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТМЯНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 12 май 2020 г. Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който бяха внесени редица промени в законодателството във връзка с извънредното положение в Република България и последиците от него. Въвежда се ново понятие – „извънредна епидемична обстановка”, която ще позволи на Министъра на здравеопазването да въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или отделен регион. Предвиждат се промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който ще запази действието си и след 13 май 2020 г., както и в други нормативни актове. Тук можете да прочетете накратко за по-съществените промени.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИ
В Държавен вестник, бр. 39 от 28 април 2020 г. бе обнародвано Постановление № 76 от 23 април 2020 г. за допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. В него се предвиждат някои изменения на режима за легализация, заверка и удостоверяване на документи, предприети във връзка с намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Тук можете да прочетете накратко за промените.

Прочети още»БНБ УТВЪРДИ РЕД ЗА ОТСРОЧВАНЕ И УРЕЖДАНЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ И ДЪЩЕРНИТЕ ИМ ДРУЖЕСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
На 10 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка утвърди проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение. По същността си утвърденият документ представлява частен мораториум върху плащания по кредити, съобразен с Насоките на Европейския банков орган. Посредством механизмите, уредени в утвърдения от БНБ документ, се осигурява възможност за промяна в графика на изплащане на главницата и/ или лихвите по кредитни задължения, без да бъдат променяни ключови параметри по кредитните договори (напр. вече договорени лихви). В настоящия материал ще бъдат разгледани накратко особеностите на тези механизми.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В УРЕДБАТА НА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
На 13 април 2020 г. се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени промени в Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение. Настоящият материал ще разгледа накратко обхвата и съдържанието на планираните на този етап изменения и допълнения в ПМС № 55.

Прочети още»НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Срокът на извънредното положение в Република България бе удължен до 13 май 2020 г. с Решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник бр. 33 от 7 април 2020 г. Наред с това, в бр. 34 от 9 април 2020 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Настоящата статия ще разгледа накратко по-съществените промени, въведени с гореспоменатия Закон.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На 2 април 2020 г. Министърът на труда и социалната политика на Република България подписа Заповед № РД 01-219, съгласно която до отмяната на извънредното положение работодателите са длъжни да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им. Прочетете повече за мерките в настоящата статия.

Прочети още»КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ, ПРЕУСТАНОВИЛИ РАБОТА ПОРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
След обсъждане с Националния съвет за тристранно сътрудничество, на 30 март 2020 г. бе окончателно прието Постановление на Министерски съвет, с което се определят условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение. Настоящата статия обобщава основните акценти на Постановлението.

Прочети още»МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
В Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. бе обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03. 2020 г. В настоящата статия ще бъдат разгледани най-важните мерки, въведени със Закона във връзка с трудовото право, публикуването на годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и годишни доклади за дейността, промени в някои законоустановени срокове и др.

Прочети още»ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИ COVID-19 НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО?
В последните седмици все по-актуални стават правните въпроси, които създава безпрецедентната ситуация, свързана с разпространението на вируса COVID-19. Българското Народно събрание прие решение, съгласно което считано от 13 март 2020 г. се обявява извънредно положение, а малко по-късно в същия ден Министърът на здравеопазването на Република България издаде заповед, с която на територията на цялата държава се налагат редица мерки, които целят да ограничат разпространението на вируса. Несъмнено тези ограничения ще се отразят на икономическия живот в страната. Броят на договорите, изпълнението по които ще бъде възпрепятствано от гореспоменатите забрани и ограничения, със сигурност ще бъде голям. Тази статия разглежда въпроса дали вирусът COVID-19 и извънредните мерки, предприети от законодателната и изпълнителната власт у нас, представляват непреодолима сила (форс мажор).

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КАСАЕЩИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
На 16.03.2020 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13.03.2020 на Народното събрание. Предвижданите със Законопроекта промени ще засегнат редица нормативни актове, в т.ч. и Кодекса на труда. Повече информация по темата можете да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ГЕНЕРАЛЕН АДВОКАТ НА СЕС ПОДКРЕПИ ПРАВОТО НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ЗА ВРЕМЕТО ОТ НЕЗАКОННОТО УВОЛНЕНИЕ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛЯ НА РАБОТА
В българското законодателство липсва регламентация, която да съдържа изричен отговор на въпросa дали за периода на незаконното уволнение служителят има право на платен годишен отпуск, а съществуващата нормативна уредба не дава възможност за категоричното му и недвусмислено разрешение. Съгласно трайната съдебна практика на Върховния касационен съд в този случай служителят не разполага с такова право, като основното съображение е, че в периода от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването му на предишната работа работникът реално не е престирал труд, а целта на този вид отпуск е да се осигури почивка и възстановяване на изразходваните по време на работа сили. В свои становища до средата на 2010 г. Министерството на труда и социалната политика приемаше обратното: за времето от уволнението до възстановяването на служителя на работа лицето има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, а в годините след това започна да цитира становището, възприето от ВКС. Съобразявайки липсата на ясна и точна уредба по този въпрос състав на Районен съд – Хасково отправя преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург.

Прочети още»ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО НЯКОИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТНОСНО ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ИМ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
На 4 февруари 2020 г. в Портала за обществени консултации, поддържан от Министерския съвет, бе публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С промените се предвижда отпадане на изискването за микро-, малки и средни предприятия заедно с годишните си финансови отчети да представят ежегодно пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и документите, доказващи приемането на посочените отчети от компетентния орган на съответното предприятие. Вместо това се предвижда микро-, малките и средни предприятия да представят декларация за това обстоятелство.

Прочети още»ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ
На 09.01.2020 г. на интернет страницата на ДАНС бяха публикувани резултатите от изготвената Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР). В НОР са включени 40 вида рискови събития, като някои от тях са често срещани I биха имали последици за голям кръг задължени лица. От публикуването на НОР започна да тече 6-месечния срок за приемане или съответно актуализиране на Вътрешните правила за контрол и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм на задължените лица съгласно изискванията на новия ЗМИП.

Прочети още»НОВ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
В брой 98 от 13.12.2019 г. на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), с който се транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. По съществото си това е най-мащабната реформа в областта на търговските марки от 2011 г. насам, когато бе въведена т.нар. „опозиционна система”. Настоящата статия ще разгледа накратко някои от основните новости, въведени с новия закон.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
В бр. 94 от 29.11.2019 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). С измененията осезаемо се разширява материалната приложимост на правилата на ЗОДОВ, тъй като държавата и общините вече ще отговарят и за вреди, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Въвежда се също изрична уредба на реда, по който се разглеждат искове срещу държавата и общините за вреди от нарушение на правото на Европейския съюз, някои други процесуални правила и изменения в Закона за нарушенията и наказанията. В настоящата статия ще бъдат разгледани новите моменти в уредбата.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВАТА КНИЖКА
На 2 декември 2019 г. Върховният касационен съд се произнесе с Тълкувателно решение № 1/2019 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г., с което даде разрешение на въпроси, свързани с трудовата книжка, по които е установена противоречива съдебна практика. В тълкувателното решение съдът разяснява от кой момент възниква и става изискуемо задължението на работодателя да предаде незабавно на служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение; от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението на това задължение, както и кога е налице незаконно задържане на трудова книжка от работодателя. Повече информация по темата може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»АДВ. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА, УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК В АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДИМИТРОВА И ПАРТНЬОРИ, ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ „КОНСУЛТАНТСКИ БИЗНЕС/ УСЛУГИ” В ЕЖЕГОДНИЯ КОНКУРС „МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА”
На 12 ноември 2019 г. в София Тех Парк адв. Наталия Димитрова, управляващ съдружник в Димитрова и партньори, получи престижна награда в конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2019”.

Прочети още»НОВА УРЕДБА НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
В Портала за обществени консултации бе публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за земеделските земи. Основната цел, преследвана с проектозакона, е постигане на „организирана и последователна цялостна уредба на поземлените отношения”. С приемането на новия Закон за земеделските земи ще бъде постигната систематизация и ще бъдат преодолени противоречия в регулиращите областта актове. В настоящата статия ще бъдат разгледани някои от основните нововъведения в режима на собствеността и ползването на земеделски земи, предвидени в новия проект на Закон за земеделските земи.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ВАЛУТНИЯ ЗАКОН
С решение на Министерския съвет бе одобрен законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон. Със законопроекта се въвеждат нови правила по отношение на пренасянето на парични средства през границата на Република България. Повече информация по темата можете да откриете в настоящия материал.

Прочети още»РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕС ОТНОСНО СЪГЛАСИЕТО ЗА БИСКВИТКИ
На 1 октомври 2019 г. Съдът на Европейския Съюз постанови своето Решение по Дело № C-673/17 относно предоставянето на съгласие за съхраняване и обработване на „бисквитки” (cookies). Решението тълкува основни въпроси относно съдържанието на понятието „съгласие” по смисъла на приложимото законодателство на ЕС в областта на бисквитките и защитата на личните данни. То има значение за изясняване на задълженията във връзка с получаването на съгласие за използването на бисквитки по новия режим за защита на личните данни.

Прочети още»ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТМЕНИ ОБРАЗЦИТЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 410 ОТ ГПК
С решение от 22 октомври 2019 г. Върховният административен съд (ВАС) в петчленен състав окончателно отмени образците на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Отменен е чл. 4 от Наредбата относно образеца на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК поради нарушение на производствените правила при нейното изготвяне. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ТРУДОВАТА КНИЖКА
Трудовата книжка отново е обект на обсъждане. Наличието на противоречива съдебна практика по въпроси, свързани със задължението на работодателя да предаде на служителя оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение е провокирала образуването на Тълкувателно дело № 1/2019 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд. Очаква се Общото събрание да се произнесе с тълкувателно решение, с което да се уеднакви противоречивата съдебна практика. Обект на обществено обсъждане е нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, с която да се утвърди нов образец на трудова книжка. Повече информация по темата може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»НОВА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРОЗРАЧНИ И ПРЕДВИДИМИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
В Официалния вестник на ЕС бе публикувана нова директива във връзка с прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския съюз. Тя урежда в детайли правата на информация на служителите, както и някои минимални изисквания относно условията на труд, сред които са правила относно максималната продължителност на изпитателния срок, паралелна трудова заетост и задължително обучение, а също и право на служителите на преход към друга форма на трудова заетост. Директивата също така съдържа правила относно защитата на служители, които са упражнили правата си по нея от неблагоприятно третиране от страна на работодателите им. Целта на тази статия е да направи кратък преглед на основните разпоредби от Директивата и връзката им с действащото българско законодателство.

Прочети още»НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО ТРУДА ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
Европейският орган по труда (ЕОТ) – нова европейска агенция в областта на трудовото право и социалната сигурност ще започне работа през октомври 2019 г. Очаква се ЕОТ да достигне пълния си функционален капацитет през 2024 г. в седалището си – Братислава (Словакия), а дотогава временно ще се помещава в Брюксел. Настоящият материал разглежда ролята, структурата и значението на новата европейска агенция.

Прочети още»ПРЕКЪСВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК
В практиката не са редки случаите на прекъсване на ползването на неплатен отпуск. За разлика от изрично уредените в законодателството ред и основания за прекъсване на платения годишен отпуск, прекъсването на неплатения отпуск поражда някои въпроси, които не могат да намерят еднозначен отговор в настоящата законодателна уредба. Тук може да прочетете повече за реда за прекъсване на ползването на неплатен отпуск.

Прочети още»НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари от края на април 2019 г. доведоха до някои интересни практически въпроси, на които бихме искали да обърнем внимание. Как задължените лица могат ефективно да изпълняват задълженията си по закона при липса на някои основни актове, свързани с прилагането му?

Прочети още»МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 410 ОТ ГПК?
С приемането на Регламент (ЕС) № 655/2014 (Регламента) се въвежда процедура по издаване на европейска заповед за запор на банкова сметка (ЕЗЗБС) срещу длъжник. Производството е определено като „алтернатива на мерки за запор” по реда на вътрешното законодателство. Искането за издаване на ЕЗЗБС може да се основава на съдебно решение, съдебна спогодба или на автентичен акт по смисъла на Регламента. С отправено преюдициално запитване Софийският районен съд иска от Съда на Европейския съюз (СЕС) да тълкува за първи път Регламента, по повод постъпило искане за издаване на ЕЗЗБС.

Прочети още»ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ НАП – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА
На 15.07.2019 г. в медиите бяха разпространени публикации, че е извършен пробив в сигурността на данните, съхранявани от НАП. КЗЛД, в качеството си на национален надзорен орган в областта на защитата на данните обяви на 19.07.2019 г., че започва проверка в НАП относно изтичането на данни. Впоследствие приходната администрация публикува на уебстраницата си разяснения относно изтеклите лични данни и препоръчителните мерки за реакция, а също така и приложение, посредством което може да бъде получена информация дали данни на физически лица са били неправомерно разпространени. Тук можете да прочетете повече относно възможностите за защита на правата на засегнатите лица.

Прочети още»НОВО СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ОТНОСНО СРОКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
На 11.07.2019 г. КЗЛД публикува свое становище относно дискусионни въпроси за максималния срок за съхранение на лични данни, предоставени от кандидати за работа в рамките на провеждана процедура по подбор. Становището разглежда специфичната връзка между ограниченията в срока за съхранение на лични данни по Закона за защита на личните данни и преклузивния срок по Закона за защита от дискриминация.

Прочети още»НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕЧЕ СПРАВЕДЛИВОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИТЕ
На 14 юни 2019 година Съветът на Европейския съюз одобри Регламент за справедливост и прозрачност в търговските практики на онлайн платформите. С него се създават нови правила и изисквания за доставчиците на посреднически онлайн услуги. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»НЕЗАЧИТАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ВАС ОТ ВКС И ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЛИЩА
Като основни принципи на съдебната система в България се явяват върховенството на закона и принципът на правовата държава, задължителни за спазване, вкл. от най-висшите съдебни инстанции – Върховен административен съд (ВАС) и Върховен касационен съд (ВКС). Независимо от това, съществува противоречива съдебна практика, изразяваща се в незачитане на решенията на ВАС от ВКС и гражданските съдилища, която поражда съмнения относно ефективното прилагане на законовите разпоредби. Повече информация и подробности може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
В бр. № 42 на Държавен вестник от 28.05.2019 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С приетите изменения се улеснява редa за вписването на действителните собственици на юридическите лица с нестопанска цел. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН УЕБСАЙТ ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ
В България вече функционира единен национален уебсайт относно командироването на работници, разработен от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС и в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Повече информация и подробности за сайта може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД,ПОЯСНЯВАЩО РЕДА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
На 27.03.2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд се произнесе с Тълкувателно решение № 3/2017 г. за уеднаквяване на противоречивата практика на съдилищата по отношение на реда за погасяване на парични задължения относно следното: (1) когато извършеното от длъжника плащане не е достатъчно се погасяват първо разноските, после лихвите (включително законната лихва за забава) и накрая главницата; и (2) при предсрочна изискуемост кредиторът има право да получи непогасената главница и законната лихва от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на постъпилото плащане, без да има право на възнаградителна лихва до края на първоначалния срок на кредита.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГПК ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ДЛЪЖНИКА В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
В изпълнение на указания на Европейската комисия на 28 февруари 2019 г. беше внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Промените са насочени към удължаване на срока за възражение и за доброволно изпълнение на длъжника, приемане на особени правила за вземания по потребителски договори, както и изменение относно факта на спиране на изпълнението при подадено възражение.

Прочети още»УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В бр. 27 на Държавен вестник от дата 2 април 2019 г., беше обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.С приемането на подзаконовия нормативен акт се определи редът за изпълнение на задължението на работодателите за наемане на хора с увреждания. Повече информация по темата може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ОЧАКВА СЕ ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ И ОТПАДАНЕ НА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДАНС
Народното събрание обсъжда приемането на промени относно Закона за мерките срещу изпиране на пари, свързани с Вътрешните правила за контрол и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Какви са очакваните промени и как те биха засегнали задължените лица?

Прочети още»НОВАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
До 7 април 2019 г. е отворено общественото обсъждане по новия проект на Наредба за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването. Проектът предвижда участниците на пазара на лекарства (притежатели на разрешения за употреба, притежатели на разрешения за паралелен внос, търговци на едро, аптеки, лечебни заведения и др.) да подават регулярно в Системата информация за доставените от тях или доставените им количества лекарства от Позитивния лекарствен списък, количествата лекарства налични в складовете им и др. Въз основа на информацията от новата Система Изпълнителната агенция по лекарствата ще изготвя Списък на лекарствата от Позитивния лекарствен списък, за които има установен недостиг на територията на страната и лекарствата от него ще са забранени за износ.

Прочети още»ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ РАБОТОДАТЕЛ, ПЛАТИЛ ЗАПОРИРАНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СПОРЕД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС
Противоречивата съдебна практика по въпроса дали платилият заплатата на длъжника, въпреки наложения запор, има качеството на длъжник в изпълнителното производство или на трето за изпълнението лице, е провокирало образуването на тълкувателно дело № 4 от 2017 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС). Отговор на въпроса кое от застъпените различни становища е правилно, дава Тълкувателно решение на ВКС от 11.03.2019 г.

Прочети още»ПОНЯТИЕТО „ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО” ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
Търговците на едро са задължени лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари. В това си качество те следва да прилагат предвидените в закона мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Въпреки това не е ясно кои точно лица следва да се считат за търговци на едро. Какви рискове поражда това и какви са възможните разрешения?

Прочети още»ПРОЕКТ ЗА ДИРЕКТИВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ЕС
На 04.02.2019 г. Европейския съвет обяви, че е постигнал споразумение с Европейския парламент относно текста на проект за Директива за изменение на правилата на дружественото право на ЕС, който ще улесни и насърчи използването на онлайн решения през целия жизнен цикъл на компанията. Предложената директива допълва съществуващите правила за дружественото право на ЕС, кодифицирани в Директива (ЕС) 2017/ 1132 от 14 юни 2017 г., и представлява част от усилията за модернизиране на дружественото право на ЕС.

Прочети още»ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА АПОСТИЛ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 16 февруари 2019 г. се премахва изискването за поставянето на апостил на официални документи, удостоверяващи факти относно гражданското състояние, издадени и ползвани в рамките на Европейския съюз. Правилата в Регламент 2016/1191 имат за цел опростяването на административните процедури при представяне на официални документи в държавите членки. За документите, които попадат в обхвата на Регламентa и другите облекчения, които се предвиждат в него, можете да прочетете в настоящия материал.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
На 18 декември 2018 г. в бр. № 105 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за хората с увреждания (Законът), който отмени досега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания. Законът е в сила от 1 януари 2019 г. Накратко, ЗХУ доразвива и прецизира вече съществуващата правна уредба относно правата на хората с увреждания, чрез които им се предоставя необходимата и адекватна социално-икономическа държавна подкрепа за тяхното приобщаване в обществото. Предмет на настоящото изложение са новите задължения за българските работодатели, предвидени в Закона.

Прочети още

С решение от 22 октомври 2019 г. Върховният административен съд (ВАС) в петчленен състав окончателно отмени образците на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Отменен е чл. 4 от Наредбата относно образеца на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК поради нарушение на производствените правила при нейното изготвяне. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.