15 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»ЕС-САЩ ПРАВНА РАМКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА АДЕКВАТНОСТ
На 13.12.2022 г. Европейската комисия стартира процес за приемане на решение за адекватност за безопасен трансфер на лични данни от ЕС към САЩ. В резултат на решението за адекватност, личните данни ще могат да преминават свободно и безопасно, без да подлежат на допълнителни условия или разрешения. Трансферите ще могат да се извършват по същия начин като предаването на лични данни в рамките на ЕС. В настоящия материал можете да се запознаете с най-важните аспекти на трансфера на данни от ЕС към САЩ.

Прочети още»ВЕЧЕ И БЪЛГАРИЯ ИЗДАВА СТАРТЪП ВИЗА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
С Постановление № 318 от 7 октомври 2022 г. Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“. Стартъп виза е удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, издадено от Министерството на иновациите и растежа, въз основа на което чуждестранни предприемачи в сферата на високите технологии и иновациите, могат да получат разрешение за пребиваване в България. Възможността за получаване на разрешение за пребиваване в България въз основа на Стартъп виза бе въведена още през 2021 г., но до момента не бяха разписани правилата, по които да се извършва издаването на този нов вид виза и практически тази възможност не можеше да се използва. Повече относно правилата за издаване на Стартъп виза можете да прочетете тук.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАСАЕЩИ ДЕЖУРСТВОТО, ВРЕМЕТО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОТПУСК ЗА БАЩИНСТВО
С Постановление № 289 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет бяха приети промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, уреждащи материята на дежурството, времето на разположение и отпуска за бащинство. С промените се прецизира досегашната уредба на посочените трудовоправни институти и се въвеждат някои нови изисквания за работодателите, които ще изложим накратко в настоящия материал.

Прочети още»КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ НАБЛИЖАВА – 31.12.2022 Г.
Напомняме, че наближава крайният срок, в който юридическите лица с нестопанска цел, които са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, трябва да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – това е 31 декември 2022 г. Научете повече за процедурата по пререгистрация в краткото ни съобщение.

Прочети още»НОВИ ПРАВИЛА ЗА РОУМИНГА В ЕС: „РОУМИНГ КАТО У ДОМА“ ЗА ОЩЕ 10 ГОДИНИ
На 1 юли 2022 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламента). С него се удължава с 10 години действието на настоящите правила, наречени „Роуминг както у дома“, чийто срок трябваше да изтече през 2022 г. В настоящия материал ще разгледаме накратко новите правила при роуминг услугите в ЕС.

Прочети още»ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА – НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НОВИ ПРАВА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В бр. 62 на ДВ от 5 август 2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който въвежда редица изменения, установяващи нови задължения на работодателите при сключване на трудов договор, нови възможности за изменение на трудовото правоотношение, нови права за служителите, свързани с работното време, вида на трудовия договор, както и съвместяването на трудовите и семейните задължения. В настоящия материал са разгледани основните промени.

Прочети още»ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ВИД ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО – ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ
На 15.06.2022 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, с който се предвиди създаването на нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал. Въвеждането на тази нова правна форма е насочено предимно към иновативни стартиращи компании („стартъп компании“), като целта е създаването на правна рамка, съобразена със спецификите на тези компании и позволяваща им по-голяма гъвкавост и достъпност при тяхното създаване и управление и възможности за привличане на инвестиции. В настоящия материал ще разгледаме накратко особеностите на тази нова правна форма на търговско дружество, независимо, че предвид на разпускането на Народното събрание, ще бъде необходимо законопроектът да бъде отново внесен за разглеждане от следващото Народно събрание.

Прочети още»СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В серия от кратки материали (първият от които е този) възнамеряваме да обърнем внимание на някои правни въпроси, свързани с инвестирането. Смятаме, че това би било полезно на непрофесионалните инвеститори – главно физически лица, които инвестират или биха желали да започнат да инвестират без това да е тяхната основна дейност. Ще започнем с разглеждането накратко на някои моменти, касаещи сделките с финансови инструменти и начина, по който те следва да се случват. Причината за това е, че през последните години освен обичайната практика за инвестиции в недвижими имоти (като алтернатива на банковите депозити), все по-популярни стават инвестициите във финансови инструменти.

Прочети още»ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ
На 12 юли 2022 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувано Решение (ЕС) 2022/1206 на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по граждански или търговски дела. Повече информация можете да откриете в краткия ни материал.

Прочети още»НОВ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
В Държавен вестник, бр. 42/ 07.06.2022 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗИД на ЗЕВИ). Повече информация можете да откриете в настоящия материал.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ УЛЕСНЯВАТ ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
На 10 юни 2022 г. в портала на Министерския съвет за обществени консултации бe публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Предложението за изменение на ЗЕУ е представено от Министерството на електронното управление и съдържа съществени промени с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при използването на административни услуги. Научете повече за измененията в краткия ни материал.

Прочети още»ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Считано от 01.09.2022 г., лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба по Приложение № 1, част Д от Наредбата за ППЕУ, и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, имат задължение за регистрация в публичния регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по околната среда.

Прочети още»ТРАНСПОНИРАНЕ НА WHISTLEBLOWING ДИРЕКТИВАТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
На 21 април 2022 г. в портала на Министерски съвет за обществени консултации беше публикуван проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с който се транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. В настоящия материал ще бъдат разгледани някои основни положения в Законопроекта.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 30 ЮНИ 2022 г.
В бр. 27 от 5 април 2022 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 40 от 31 март 2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. В нашия кратък материал по темата ще научите какви промени са направени.

Прочети още»НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА БЕЖАНЦИ, ПОЛЗВАЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА
Военният конфликт между Украйна и Русия предизвика бежанска вълна от украински граждани, търсещи изход от опасната обстановка в страната им. Значителна част от бежанците избраха България за страната, в която да се установят докато приключи военният конфликт. С решение от 4 март 2022 г. Европейският съюз въведе в действие директивата за временна закрила за бежанците от войната в Украйна, която им дава право да работят в страните-членки на съюза без разрешение за работа. В настоящия материал са разгледани стъпките по наемане на бежанци, ползващи от временна закрила, които българският работодател следва да има предвид.

Прочети още»КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ОТМЕНИ МОРАТОРИУМА ВЪРХУ ПРИДОБИВАНЕТО ПО ДАВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ
На 24.02.2022 г. Конституционният съд постанови решение, с което отмени дългогодишно наложения мораториум върху придобиването по давност на държавни и общински имоти. В настоящия материал ще разгледаме накратко основните акценти в решението и мотивите за неговото постановяване.

Прочети още»ПРОМЯНА НА ПРАКТИКАТА НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗАЕМИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ
При предоставянето на заеми със собствени средства без регистрацията на заемодателя като финансова институция от съществено значение е практиката на наказателните съдилища по прилагането на чл. 252, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс. Понастоящем се наблюдават някои важни промени в тази насока. Какви са те и с какво са свързани?

Прочети още»ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
В последните седмици в публичното пространство все по-силен отзвук има информацията, че Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда възнамерява да започне проверки за спазването на правилата за извършване на работа от разстояние чрез иновативен начин на контрол. Предвижда се чрез въпросници за самоконтрол работодателите сами да установяват пропуски в прилагане на законовата уредба. Преди Инспекцията по труда да дойде на място за проверка, работодателите ще са имали време и възможност да отстранят несъответствията със законодателството. В настоящия материал ще припомним накратко основните задължения на работодателите при установяване на режим на работа от разстояние, за да сте подготвени за евентуална проверка.

Прочети още»НОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ДА ИЗЧИСЛЯТ КОЛКО СА РАЗХОДИТЕ ИМ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ ЦЕЛИ
Регламентът за таксономията на ЕС въвежда задължение за публичните дружества с повече от 500 служители да изчислят и да съобщят на инвеститорите си колко от приходите, капиталовите и оперативните разходи идват от или са насочени към дейности, които ЕС определя като „зелени“. Регламентът е приет в контекста на прехода към безопасна, неутрална по отношение на климата и устойчива на климатичните изменения кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите, което ЕС смята, че е от решаващо значение за осигуряване на дългосрочната конкурентоспособност на икономиката си. Научете повече по темата от краткия ни материал.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ИЗМЕНЕНА И ПРОДЪЛЖЕНА ДО 28 ФЕВРУАРИ 2022 г.
В бр. 1 от 4 януари 2022 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 482/ 30.12.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Действието на мярката 60/40 (която вече може да е и 50/50) е продължено с поредни нови два месеца – от 1 януари 2022 г. до 28 февруари 2022 г., включително. Внесени са и редица промени в досегашния режим. Научете повече по темата от краткия ни материал.

Прочети още»НОВО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС: ОТ КОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА РАБОТА НА ВЪЗСТАНОВЕН ОТ СЪДА СЛУЖИТЕЛ
На 2 декември 2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд прие Тълкувателно решение № 3/ 2019 г. по тълкувателно дело № 3/ 2019 г. С него съдът дава отговор на въпроса от кога започва да тече двуседмичният срок за явяване на работа след възстановяване от съда на предишната работа – само от получаване на нарочно съобщение от първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок. Научете повече за мотивите и заключенията на съда от кратката ни статия по темата.

Прочети още»НА 4 ЯНУАРИ 2022 Г. ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, ЩЕ ИМАТ НОВИ ЕДИННИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КОДОВЕ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
На 4 януари 2022 г. влизат в сила измененията в Закона за Регистър БУЛСТАТ, съгласно които единният идентификационен код за физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност се преобразува в нов - от 10-значен на 9-значен код и се преминава към регистрация на тази категория физически лица по 9-значен ЕИК. Тези промени се въвеждат с оглед защитата на личните данни на физическите лица и съответствието с GDPR. Като следствие от промените, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност ще се сдобият с нови 9-цифрени единни идентификационни кодове.

Прочети още»НАСОКИ НА ЕКЗД ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
По време на 43-тото пленарно заседание на Европейския комитет по защита на данните бе приета финална версия на официалните Насоки 10/2020 относно ограниченията по чл. 23 GDPR, след продължителна публична консултация, която приключи през февруари 2021 г. Насоките разглеждат условията около въвеждането на ограничения по отношение на правата на субектите на данни от страна на държавите членки и предоставят задълбочен анализ на основанията и критериите за прилагането им, оценките, които трябва да се извършат и последиците от нарушенията на изискванията за въвеждане на ограничения, както и задълженията и правата, които могат да бъдат ограничавани.

Прочети още»РАЗЯСНЕНИЯ ОТ ЕКЗД ОТНОСНО ТРАНСФЕРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
На 19 ноември 2021 г. Европейският комитет по защита на данните публикува своя проект на насоки по отношение на взаимодействието между разпоредбите относно териториалния обхват и международните трансфери на лични данни, съдържащи се в GDPR. Проектът на Насоките може да бъде открит на сайта на ЕКЗД и ще бъде обект на обществено обсъждане до 31 януари 2022 г. Насоките целят да подпомогнат администраторите и обработващите, задължени да прилагат GDPR, при определянето на това дали дадена дейност по обработване представлява международен трансфер на лични данни съгласно Регламента.

Прочети още»СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
В края на 2020 г. Народното събрание прие мащабни промени в Закона за административните нарушения и наказания, като бе предвидено, че тези промени влизат в сила, считано от 23.12.2021 г. Основните промени, които ще бъдат разгледани в настоящия материал, включват въвеждането на: дефиниция за понятията „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“, ново наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, изменения в процесуални срокове, възможност за сключване на споразумение за приключване на административно-наказателното производство, нарушения, извършени в киберпространството, електронно връчване.

Прочети още»НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ – ПО-ГОЛЯМА ЗАЩИТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В бр. 23 от 19.03.2021 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който урежда предоставянето на цифрово съдържание и услуги на потребителите, като транспонира Директива (ЕС) 2019/770 за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, и Директива (ЕС) 2019/771 за договорите за продажба на стоки, целящи хармонизиране на правото на държавите членки в областта на потребителските продажби на стоки и предоставянето на цифрово съдържание и услуги. Повече информация за новата законодателна уредба можете да прочетете в настоящия материал.

Прочети още»СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВАКСИНАЦИОНЕН СТАТУС
На 06.10.2021 г. КЗЛД публикува свое становище по отношение на обработването на данни за ваксинационен статус на физически лица от Цифровия COVID Сертификат на ЕС, издаден съгласно изискванията на Регламента за Цифровия COVID сертификат на ЕС. Становището е в отговор на редица писма от неправителствени организации и граждани относно законосъобразното обработване на данни за ваксинационния статус и дава полезни разяснения на бизнеса и гражданите относно допустимостта и спецификите на обработване на такива лични данни.

Прочети още»НОВО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС РАЗЯСНЯВА ПОНЯТИЯТА ЗАКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО, ВЪТРЕШНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ И СЪКРАЩЕНИЕ НА ЩАТА
На 26 октомври 2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд прие Тълкувателно решение № 5/ 2019 г. по тълкувателно дело № 5/ 2019 г. С него съдът дава разяснения относно същността на понятията „закриване на част от предприятието“, „вътрешна реорганизация“ и „съкращение на щата“ с оглед прекратяване на трудовите правоотношения от работодателя с предизвестие. В тълкувателното решение ВКС дава отговор и на въпроса какво правно значение имат тези три форми за правото и за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или друго населено място.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ИЗМЕНЕНА И ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.
В бр. 85 от 12 октомври 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 322/ 07.10.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Действието на мярката 60/40 (която вече може да е и 50/50) е продължено с поредни нови пет месеца – от 1 август 2021 г. до 31 декември 2021 г., включително. Внесени са и редица промени в досегашния режим. Научете повече по темата от краткия ни материал.

Прочети още»ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДЕЛНАТА ЦЕНА НА МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ
Налице са възможности, които да бъдат реализирани от страна на притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) относно някои фармацевтични продукти, посредством обжалване на решенията на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, касаещи намаляване на регулираната пределна цена на продуктите на ПРУ и/ или налагането на глоби за нарушаване на изискванията на българското законодателство относно ценообразуване във фармацевтичния сектор. Повече по тези въпроси можете да прочетете тук.

Прочети още»ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ОТНОСНО ПЛАСТМАСОВИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
На 5 август 2021 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет бе открита процедура по обществено обсъждане на проект на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. С проекта на Наредбата в българското законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, т. нар. пластмасови продукти за еднократна употреба.

Прочети още»НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ЕС
В края на 2019 г. беше приета Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, с която се установяват нови правила за защита на лицата, които докладват за нарушения – т. нар. „whistleblowers“. Целта на Директивата е да се въведат ефективни, поверителни и безопасни канали за подаване на сигнали и да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали, разполагат с ефективна защита срещу ответни действия към тях, като по този начин ще се насърчи сигнализирането за нередности. Повече информация по темата ще откриете в настоящия материал.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
На 6 август 2021 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет бе публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. С предвижданите промени се транспонира в българското законодателство Директива (ЕС) 2019/2161. Промените внасят някои новости и изменения относно продажбите, извършвани от разстояние и извън търговския обект, продажбата на стоки чрез онлайн места за търговия и др., които целят по-висока степен на защита на потребителите при продажба на стоки чрез интернет. В настоящата статия ще бъдат разгледани накратко основните планирани промени.

Прочети още»ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИТЕ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ПОСТРОЕНИ ПРЕДИ 2006 Г.
В бр. 68 от 17 август 2021 г. бе обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. С въведените изменения отпада изискването да бъде изготвян технически паспорт на сградите – частна собственост в срок до 31 декември 2021 г. Научете повече по темата от краткия ни материал.

Прочети още»ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 Г. В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Във връзка с годишното приключване на 2020 г. бихме искали да Ви напомним, че в срок до 30 септември 2021 г. всички търговци са длъжни да представят за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията съответните актове по чл. 38 от Закона за счетоводството (като годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността, одиторски доклад и др.).

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ИЗМЕНЕНА И ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 ЮЛИ 2021 г.
В бр. 56 от 6 юли 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 213/ 01.07.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Действието на мярката 60/40 е продължено с поредни нови два месеца – от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., включително. Внесени са и редица промени в досегашния режим. Научете повече по темата от краткия ни материал.

Прочети още»ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ РЕЖИМА НА РАБОТА И ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
В края на своя мандат 44-то Народно събрание прие законодателни промени, касаещи режима на работа и пребиваване на чужденците в България. По-съществените от тях са отпадането на изискването за извършване на пазарен тест при наемане на граждани на трети страни извън Европейския съюз, въвеждането на нова процедура за издаване на Синя карта на ЕС и Единно разрешение за пребиваване и работа, както и създаването на Стартъп виза за чуждестранни предприемачи от държави извън ЕС. Настоящата статия обобщава накратко по-съществените промени.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС ОТНОСНО ВПИСВАНЕТО НА ИПОТЕКА СЛЕД ЗАЛИЧАВАНЕТО Й ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА ДЕСЕТГОДИШНИЯ СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
На 17 март 2021 г. Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на Върховния касационен съд прие тълкувателно решение № 3/2018 г. по тълкувателно дело № 3/2018 г., с което даде отговор на въпроса дали е възможно ипотеката да бъде вписано наново, след като е изтекъл десетгодишния срок на действие на вписването и ипотеката е заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписваниятa. В настоящия материал ще разгледаме накратко какво разрешение на въпроса дава Върховният касационен съд.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТE
В Държавен вестник (ДВ), бр. 19 от 05 март 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, с който бяха направени редица промени в режима на управлението на отпадъците, които въвеждат изискванията на европейската Директива (ЕС) 2018/851. Настоящата статия обобщава накратко някои от по-съществените промени.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 МАЙ 2021 г.
В бр. 24 от 23 март 2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление № 93/ 18.03.2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. В нашия кратък материал по темата ще научите какви са промените, внесени с ПМС № 93/ 18.03.2021 г.

Прочети още»ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ
В Портала за обществени консултации е публикуван проект на нова Наредба за хранителните добавки. Обществените консултации по проекта са открити на 10.03.2021 г., с краен срок за подаване на мнения 09.04.2021 г. Някои от основните моменти на проекта са: възможност за едновременно пускане на пазара на няколко добавки с едно заявление до БАБХ, регистрация на интернет търговците на хранителни добавки по реда на Закона за храните, промяна в задължителната информация на етикета и др. Повече вижте в материала по-долу.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
В Държавен вестник (ДВ), бр. 17 от 26 февруари 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), с който бяха направени редица важни промени в режима на българското конкурентно право. Настоящата статия обобщава накратко по-съществените изменения, въведени с него.

Прочети още»ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
В Държавен вестник, бр. 14 от 17 февруари 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено и за преодоляване на последиците. Настоящата статия обобщава накратко по-съществените изменения, въведени с него.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС ОТНОСНО РАЗЛИЧНИ ХИПОТЕЗИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
На 1 февруари 2021 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд прие тълкувателно решение № 4/ 2017 г. по тълкувателно дело № 4/ 2017 г., с което даде отговор на някои спорни въпроси, касаещи тълкуването на три хипотези, при които работодателят може да прекрати трудовия договор на служителя с предизвестие – при липса на качества за ефективно изпълнение на работата; когато служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителят не отговаря на тях. В настоящия материал са разгледани разрешенията, които ВКС дава на спорните въпроси.

Прочети още»ПРОЦЕДУРАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 ХИЛ. ЛВ. Е ОТКРИТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
На 22 февруари 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) отвори за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 март 2021 г. В този материал са описани накратко основните параметри на процедурата и как ще се кандидатства по нея.

Прочети още»ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
В Държавен вестник, бр. 6 от 21 януари 2021 г., бе обнародвано Постановление № 9 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Постановлението). С измененията, приети с Постановлението, в българското законодателство се имплементира успешно, макар и със закъснение, Директива 2018/957/ЕС, която въведе задължението за въвеждане в националното законодателство на допълнителни права на командированите работници или служители. За транспонирането на Директивата беше извършена и кратка по съдържание промяна в Кодекса на труда, която постави законодателната рамка за доразвитие на уредбата относно командироването и изпращането на служители в рамките на предоставяне на услуги. В настоящия материал ще разгледаме най-съществените промени в режима на командироване и изпращане на служители.

Прочети още»ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО ОТПАДАТ ОТ КАТЕГОРИИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
В Държавен вестник, бр. 7 от 26 януари 2021 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съгласно предвидените изменения, търговците на едро вече няма да са задължени лица по ЗМИП. В следствие на това изменение за търговците на едро отпада задължението да прилагат предвидените в закона мерки за превенция срещу изпирането на пари.

Прочети още»МЯРКАТА 60/40 Е ПРОДЪЛЖЕНА ДО 31 МАРТ 2021 Г.
В бр. 2/ 08.01.2021 г. на Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 416 от 30 декември 2020 г., с което мярката 60/40 се продължава с поредни нови три месеца – от 1 януари 2021 г. до 31 март 2021 г. Внесени са и някои други промени в режима на изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Можете да научите за тях от нашата кратка статия по въпроса.

Прочети още