10 години Доверие Разбиране Отдаденост Компетентност Креативност Споделяне Опит Успех

Последни публикации

»ПРЕКЪСВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК
В практиката не са редки случаите на прекъсване на ползването на неплатен отпуск. За разлика от изрично уредените в законодателството ред и основания за прекъсване на платения годишен отпуск, прекъсването на неплатения отпуск поражда някои въпроси, които не могат да намерят еднозначен отговор в настоящата законодателна уредба. Тук може да прочетете повече за реда за прекъсване на ползването на неплатен отпуск.

Прочети още»НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари от края на април 2019 г. доведоха до някои интересни практически въпроси, на които бихме искали да обърнем внимание. Как задължените лица могат ефективно да изпълняват задълженията си по закона при липса на някои основни актове, свързани с прилагането му?

Прочети още»МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 410 ОТ ГПК?
С приемането на Регламент (ЕС) № 655/2014 (Регламента) се въвежда процедура по издаване на европейска заповед за запор на банкова сметка (ЕЗЗБС) срещу длъжник. Производството е определено като „алтернатива на мерки за запор” по реда на вътрешното законодателство. Искането за издаване на ЕЗЗБС може да се основава на съдебно решение, съдебна спогодба или на автентичен акт по смисъла на Регламента. С отправено преюдициално запитване Софийският районен съд иска от Съда на Европейския съюз (СЕС) да тълкува за първи път Регламента, по повод постъпило искане за издаване на ЕЗЗБС.

Прочети още»ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ НАП – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЦА
На 15.07.2019 г. в медиите бяха разпространени публикации, че е извършен пробив в сигурността на данните, съхранявани от НАП. КЗЛД, в качеството си на национален надзорен орган в областта на защитата на данните обяви на 19.07.2019 г., че започва проверка в НАП относно изтичането на данни. Впоследствие приходната администрация публикува на уебстраницата си разяснения относно изтеклите лични данни и препоръчителните мерки за реакция, а също така и приложение, посредством което може да бъде получена информация дали данни на физически лица са били неправомерно разпространени. Тук можете да прочетете повече относно възможностите за защита на правата на засегнатите лица.

Прочети още»НОВО СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ОТНОСНО СРОКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
На 11.07.2019 г. КЗЛД публикува свое становище относно дискусионни въпроси за максималния срок за съхранение на лични данни, предоставени от кандидати за работа в рамките на провеждана процедура по подбор. Становището разглежда специфичната връзка между ограниченията в срока за съхранение на лични данни по Закона за защита на личните данни и преклузивния срок по Закона за защита от дискриминация.

Прочети още»НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕЧЕ СПРАВЕДЛИВОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИТЕ
На 14 юни 2019 година Съветът на Европейския съюз одобри Регламент за справедливост и прозрачност в търговските практики на онлайн платформите. С него се създават нови правила и изисквания за доставчиците на посреднически онлайн услуги. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»НЕЗАЧИТАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ВАС ОТ ВКС И ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЛИЩА
Като основни принципи на съдебната система в България се явяват върховенството на закона и принципът на правовата държава, задължителни за спазване, вкл. от най-висшите съдебни инстанции – Върховен административен съд (ВАС) и Върховен касационен съд (ВКС). Независимо от това, съществува противоречива съдебна практика, изразяваща се в незачитане на решенията на ВАС от ВКС и гражданските съдилища, която поражда съмнения относно ефективното прилагане на законовите разпоредби. Повече информация и подробности може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
В бр. № 42 на Държавен вестник от 28.05.2019 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С приетите изменения се улеснява редa за вписването на действителните собственици на юридическите лица с нестопанска цел. Повече информация по темата може да откриете в настоящия материал.

Прочети още»ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН УЕБСАЙТ ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА РАБОТНИЦИ
В България вече функционира единен национален уебсайт относно командироването на работници, разработен от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС и в съответствие с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Повече информация и подробности за сайта може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД,ПОЯСНЯВАЩО РЕДА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
На 27.03.2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд се произнесе с Тълкувателно решение № 3/2017 г. за уеднаквяване на противоречивата практика на съдилищата по отношение на реда за погасяване на парични задължения относно следното: (1) когато извършеното от длъжника плащане не е достатъчно се погасяват първо разноските, после лихвите (включително законната лихва за забава) и накрая главницата; и (2) при предсрочна изискуемост кредиторът има право да получи непогасената главница и законната лихва от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на постъпилото плащане, без да има право на възнаградителна лихва до края на първоначалния срок на кредита.

Прочети още»ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ГПК ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ДЛЪЖНИКА В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
В изпълнение на указания на Европейската комисия на 28 февруари 2019 г. беше внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Промените са насочени към удължаване на срока за възражение и за доброволно изпълнение на длъжника, приемане на особени правила за вземания по потребителски договори, както и изменение относно факта на спиране на изпълнението при подадено възражение.

Прочети още»УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В бр. 27 на Държавен вестник от дата 2 април 2019 г., беше обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.С приемането на подзаконовия нормативен акт се определи редът за изпълнение на задължението на работодателите за наемане на хора с увреждания. Повече информация по темата може да намерите в настоящия материал.

Прочети още»ОЧАКВА СЕ ПРОМЯНА В СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ И ОТПАДАНЕ НА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДАНС
Народното събрание обсъжда приемането на промени относно Закона за мерките срещу изпиране на пари, свързани с Вътрешните правила за контрол и превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Какви са очакваните промени и как те биха засегнали задължените лица?

Прочети още»НОВАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
До 7 април 2019 г. е отворено общественото обсъждане по новия проект на Наредба за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването. Проектът предвижда участниците на пазара на лекарства (притежатели на разрешения за употреба, притежатели на разрешения за паралелен внос, търговци на едро, аптеки, лечебни заведения и др.) да подават регулярно в Системата информация за доставените от тях или доставените им количества лекарства от Позитивния лекарствен списък, количествата лекарства налични в складовете им и др. Въз основа на информацията от новата Система Изпълнителната агенция по лекарствата ще изготвя Списък на лекарствата от Позитивния лекарствен списък, за които има установен недостиг на територията на страната и лекарствата от него ще са забранени за износ.

Прочети още»ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ СРЕЩУ РАБОТОДАТЕЛ, ПЛАТИЛ ЗАПОРИРАНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СПОРЕД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС
Противоречивата съдебна практика по въпроса дали платилият заплатата на длъжника, въпреки наложения запор, има качеството на длъжник в изпълнителното производство или на трето за изпълнението лице, е провокирало образуването на тълкувателно дело № 4 от 2017 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС). Отговор на въпроса кое от застъпените различни становища е правилно, дава Тълкувателно решение на ВКС от 11.03.2019 г.

Прочети още»ПОНЯТИЕТО „ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО” ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
Търговците на едро са задължени лица по Закона за мерките срещу изпиране на пари. В това си качество те следва да прилагат предвидените в закона мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Въпреки това не е ясно кои точно лица следва да се считат за търговци на едро. Какви рискове поражда това и какви са възможните разрешения?

Прочети още»ПРОЕКТ ЗА ДИРЕКТИВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО НА ЕС
На 04.02.2019 г. Европейския съвет обяви, че е постигнал споразумение с Европейския парламент относно текста на проект за Директива за изменение на правилата на дружественото право на ЕС, който ще улесни и насърчи използването на онлайн решения през целия жизнен цикъл на компанията. Предложената директива допълва съществуващите правила за дружественото право на ЕС, кодифицирани в Директива (ЕС) 2017/ 1132 от 14 юни 2017 г., и представлява част от усилията за модернизиране на дружественото право на ЕС.

Прочети още»ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА АПОСТИЛ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
От 16 февруари 2019 г. се премахва изискването за поставянето на апостил на официални документи, удостоверяващи факти относно гражданското състояние, издадени и ползвани в рамките на Европейския съюз. Правилата в Регламент 2016/1191 имат за цел опростяването на административните процедури при представяне на официални документи в държавите членки. За документите, които попадат в обхвата на Регламентa и другите облекчения, които се предвиждат в него, можете да прочетете в настоящия материал.

Прочети още»НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
На 18 декември 2018 г. в бр. № 105 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за хората с увреждания (Законът), който отмени досега действащия Закон за интеграция на хората с увреждания. Законът е в сила от 1 януари 2019 г. Накратко, ЗХУ доразвива и прецизира вече съществуващата правна уредба относно правата на хората с увреждания, чрез които им се предоставя необходимата и адекватна социално-икономическа държавна подкрепа за тяхното приобщаване в обществото. Предмет на настоящото изложение са новите задължения за българските работодатели, предвидени в Закона.

Прочети още