УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА


Последно актуализирани на: 30.09.2019 г.Адвокатско дружество Димитрова и партньори, с ЕИК175011314 (наричано по-долу АДДП) администрира тази Интернет страница и публикуваното на нея съдържание.

С първоначалния си достъп до Интернет страницата потребителят се съгласява и приема, че всяко негово посещение и всяко използване на намиращите се на страницата материали, документи и информация
(наричани по-долу Материалите), се извършват при спазването на условията, изложени по-долу.


1.       Естество и предназначение на публикуваната информация

Публикуваните на тази страница материали не са предназначени да предоставят правен или друг вид професионален съвет или консултация. Материалите имат за цел да акцентират върху въпроси, които са от значение за повече от един потребител, както и да дадат най-обща представа за разглежданата материя. Поради това материалите имат принципен характер, не са обвързани с конкретни факти и обстоятелства, и се предоставят от АДДП без заплащане на възнаграждение. Предвид на изложеното, потребителят не следва да разчита на материалите като на правен или друг професионален съвет и/или консултация, съобразени с конкретната ситуация на потребителя, нито следва същите да се използват от потребителя като заместител на консултацията с адвокат или друг квалифициран професионален консултант в съответната област. В случай, че потребителят се нуждае от конкретен правен професионален съвет или съдействие, той може да се обърне към АДДП с конкретно запитване и АДДП ще му предостави исканото професионално съдействие съобразно възникналата специфична хипотеза и относимото към нея законодателство.

Материалите, съдържащи се на страницата, не представляват и не следва да се разглеждат като оферта или предложение за сключване на договор с потребителя, и използването на информацията от потребителя няма да представлява възникване на доверителна връзка между адвокат и клиент или на друга договорна връзка.

Публикуваните на страницата материали са изготвени към определен момент и са съобразени с действащото към този момент законодателство. АДДП не поема ангажимент за непрекъсната актуализация на вече публикуваните на страницата материали съобразно последващите нормативни промени.

Потребителят използва материалите, публикувани на страницата и взема решения за извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на същите, изцяло на свой собствен риск. АДДП, неговите съдружници, адвокати, сътрудници и служители не носят отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването по какъвто и да било начин на публикуваните на страницата материали, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на тях. АДДП не препоръчва потребителят да предприема действия или да се въздържа от предприемането на действия без да е потърсил професионален правен съвет и да е обсъдил конкретните особености на неговия случай с адвокат или квалифициран професионален консултант от съответната област.


2.       Генерирани връзки към други сайтове (links)

АДДП не предоставя гаранции за съществуването и съдържанието на други Интернет страници, към които са генерирани връзки, както и за пълнотата, актуалността, верността и полезността на информацията в тях. АДДП не носи каквато и да било отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от потребителите в резултат на липсата или използването на информацията от страниците, към които се препраща, доколкото те се притежават и поддържат от трети лица, и АДДП не е в състояние да упражнява контрол в това отношение.

С оглед на естеството на тази страница като обособено място от Интернет, не могат да бъдат предоставени гаранции и по отношение липсата на вируси.


3.       Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху елементите, включени в съдържанието на страницата (включително кодове, програми, схеми, графики, форми, изображения, текст, звук и други обекти на интелектуалната собственост), се притежават от АДДП и/или от негови съконтрагенти, предоставили му правата за използването на тези елементи.

Потребителят може да разглежда, копира и разпечатва текстовите материали от раздел Публикации на страницата, при условие че:
·         Материалите ще се използват от потребителя с информационна цел, за лична и нетърговска употреба;
·         Потребителят осигури върху всяко копие на материал запазването на всички знаци за запазени права, лого или други подобни, разположени върху оригиналния материал;
·         Потребителят запази посочването на АДДП като автор на материала.

Потребителят се съгласява и приема да не създава връзки към страницата, посредством които се извършва:
·         Неправомерно (включително подвеждащо и заблуждаващо) използване на наименованието, логото и други обекти на интелектуална собственост на АДДП, достъпни чрез страницата;
·         Въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на тази страница и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) или на страниците, съдържащи Условията за ползване на страницата, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките, включително създаване на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация;
·         Използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че елементи и/или материали от тази страница са част от страницата на потребителя.

АДДП си запазва правото да изисква от всеки потребител, създал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.

Тъй като съдържанието на страницата е обект на авторски права и права на интелектуална собственост, неоторизираното използване на материали, изображения, графично оформление или други елементи от съдържанието на страницата може да наруши авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на АДДП и/или на негови съконтрагенти, предоставили на АДДП правата да използва съответните елементи.

Всеки потребител е длъжен да обезщети АДДП за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране, превеждане и други подобни на които и да е елементи от съдържанието на страницата.


4.       Промени в Условията за ползване

Настоящите Условия за ползване периодично могат да бъдат променяни и актуализирани. Съобщение за такава промяна ще бъде направено чрез посочване на датата на последната актуализация. Насърчаваме потребителите редовно да преглеждат актуалните Условия за ползване на нашата Интернет страница.