Трудово и осигурително право

  • Изготвяме трудови и граждански договори и договори за управление;
  • Изготвяме договори за повишаване на квалификацията и за преквалификация на работници и служители;
  • Консултираме и реализираме процедурите за масови уволнения и други видове прекратяване на трудови правоотношения; 
  • Съдействаме при провеждането на процедури за информиране и консултиране на работниците и служителите; 
  • Изготвяме всички документи, свързани с управлението на човешките ресурси - (правилници, инструкции, заповеди, вътрешни правила, длъжностни характеристики и други);
  • Консултираме по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Консултираме относно регулаторните изисквания по отношение предоставянето на персонал и изготвяме споразумения за уреждане на отношенията между приемащия и изпращащия работодател;
  • Консултираме относно командироването на служителите в рамките на предоставяне на услуги в други държави - членки на Европейския съюз, както и в страни извън Европейския съюз;
  • Предоставяме консултации и услуги, свързани с извънсъдебно уреждане на трудовоправни отношения и спорове; 
  • Предлагаме съдебна защита по трудово-правни спорове.