Илиян Костов, Assistant Lawyer

Образование и квалификация:
2015 - Правен сътрудник в Адвокатско дружество Димитрова и партньори
2018 - Магистър по право, Софийски университет Св. Климент Охридски
2019 - Магистър по корпоративно и търговско право, Университет Маастрихт, Холандия

Професионален опит:

Илиян изготвя проекти на документи за регистрация на дружества и за промяна на техния правен статут, както и проекти на трудови и граждански договори. Съдейства относно издаването на разрешения за пребиваване и разрешения за работа на чужденци. Извършва правни проучвания по различни въпроси и прави справки в административни и съдебни институции. Превежда правни документи.


Професионалните интереси на Илиян са в следните области на правото: корпоративно и търговско право, недвижими имоти и строителство, конкурентно право , трудово и осигурително право.

Владее английски и френски език.